عمر مردم بیشتر با احسان و نیکوکاریشان تعیین می شود تا با عمر مقدر

اشتراک گذاری این مطلب!

2 نظر » بیشتر ...